• Dotácia na stravu pre školský rok 2021/2022

    • 05.08.2021 23:37
    • Dňa 01.08.2021 nadobudli účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
     o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

      

     Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

      

     • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí dotácia sa poskytuje:
     V prípade nároku na dotáciu prosím napíšte na adresu jarmila.hodasova@katskola.sk a doručte čestné vyhlásenie.
     Viac informácií v článku nižšie:

     cestne_vyhlasenie.docx
     INFO_pre_ziadatelov.docx
    • viac