• Projekt: „Zvýšme inkluzívnosť vzdelávania a buďme úspešnejší v KSŠ Rajec“

   • 11.01.2019 11:04
   • Hlavným cieľom projektu je zvýšením inkluzívnosti vzdelávania a vytvorením podmienok pre rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu dosiahnuť u žiakov so ŠVVP, aby  dosiahli výsledky minimálne na úrovni priemeru ich ročníka.

   •  

     

     

    Projekt „Zvýšme inkluzívnosť vzdelávania a buďme úspešnejší v KSŠ Rajec

     

    Miesto realizácie: Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, Rajec

    Program: Operačný program Ľudské zdroje

    Doba realizácie: 01/2018 – 12/2020

    Hlavným cieľom projektu je zvýšením inkluzívnosti vzdelávania a vytvorením podmienok pre rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu dosiahnuť u žiakov so ŠVVP, aby  dosiahli výsledky minimálne na úrovni priemeru ich ročníka.

     

    Počas projektu realizujeme jednu hlavnú aktivitu, a to vytvorenie a obsadenie 2 miest asistent učiteľa, čo prispeje ku zabezpečeniu rovnosti príležitostí pre žiakov so ŠVVP vo výchovno-vzdelávacom procese – zlepšia sa podmienky školy pre vyrovnávanie znevýhodnených žiakov s ostatnými žiakmi školy.

    Asistent učiteľa pomáha pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu žiakov so zdravotným znevýhodnením, podieľa sa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér žiakov so špeciálnymi VVP. Asistent učiteľa  je výborným riešením ako žiakov so ŠVVP vhodne vzdelávať v intaktnej skupine, ak to možnosti žiaka dovoľujú a ihneď ho oddeliť a vzdelávať individuálne, ak už neudrží pozornosť alebo potrebuje obmeniť realizovanú činnosť.

     

    Celkové náklady projektu sú vo výške 62 280,00 EUR. Projekt je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prostredníctvom fondu ESF – Európsky sociálny fond, vo výške 59 166,00 EUR, náklady školy sú vo výške 3 114,00 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5%.

    Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

     

    Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

    a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     

   • Naspäť na zoznam článkov