Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Projekt: „Školský psychológ ako nástoj podpory inklúzie v KSŠ Rajec“

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie študijných výsledkov vo vzdelaní žiakov so ŠVVP, ktorí nemajú prideleného asistenta učiteľa a vytvorenie vhodných podmienok pre ich vzdelávanie s dôrazom uplatňovania rovnakého prístupu ku vzdelaniu.

 

 

Projekt „Školský psychológ ako nástoj podpory inklúzie v KSŠ Rajec

 

Miesto realizácie: Katolícka spojená škola, Nám. A. Škrábika 5, Rajec

Program: Operačný program Ľudské zdroje

Doba realizácie: 09/2018 – 08/2021

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie študijných výsledkov vo vzdelaní žiakov so ŠVVP, ktorí nemajú prideleného asistenta učiteľa a vytvorenie vhodných podmienok pre ich vzdelávanie s dôrazom uplatňovania rovnakého prístupu ku vzdelaniu.

Počas projektu realizujeme jednu hlavnú aktivitu - vytvorenie a obsadenie 1 miesta školský psychológ. Predpokladaná dĺžka trvania aktivity je 36 mesiacov. Cieľovou skupinou sú všetci žiaci Katolíckej spojenej školy.

 

Školský psychológ je osobou, ktorá v spolupráci s triednymi učiteľmi odborne vedie triedne sociálno-psychologické výcviky zamerané na zlepšenie vzájomných vzťahov v triede, akceptáciu, empatiu, lepšie poznanie seba a spolužiakov. Pomáha pri riešení problémov, akými sú napr. akceptácia, prijatie konfliktných, odmietaných či pre rôzne príčiny izolovaných spolužiakov, vnútorné konflikty triedy, ktoré triedny učiteľ nedokáže sám pomenovať a riešiť bez odborných diagnostických a terapeutických metód školského psychológa. Najdôležitejšou oblasťou pôsobenia školského psychológa však je individuálne psychologické poradenstvo, psychoterapia žiakov s ťažkosťami v oblasti socializácie, ktorými sú ohrozené najmä deti so zdravotným znevýhodnením.

Celkové náklady projektu sú vo výške 44 460,00 EUR. Projekt je podporený v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prostredníctvom fondu ESF – Európsky sociálny fond, vo výške 42 237,00 EUR, náklady školy sú vo výške 2 223,00 eur, čo je spolufinancovanie vo výške 5%.

Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Sprostredkovateľským orgánom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu

a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.