• Info

    • Centrum voľného času pri Katolíckej spojenej škole v Rajci

      

              Centrum voľného času (CVČ) pri Katolíckej spojenej škole v Rajci je mimoškolským výchovným zariadením pre všetkých žiakov školy, kde môžu užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať. Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne využitie voľného času mimo vyučovania, formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl detí a mládeže, rozvíjať talent, schopnosti a zručnosti. Významným zameraním CVČ je aj formovanie návyku zdravého spôsobu života v oblastiach telesnej kultúry, medziľudských vzťahov, citovej výchovy a vzťahu k svetu techniky a jej racionálneho využívania. Výchovno-vzdelávací proces CVČ sa riadi podľa schváleného školského výchovného programu.

      

     Hlavné ciele výchovy a vzdelávania CVČ:

     • viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času, kreativite a empatii;
     • zabezpečovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa;
     • upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja žiaka;
     • utvárať a prehlbovať u detí vzťah k prírode, k spoločnosti, k práci človeka a umeniu;
     • nadviazať na kresťanskú výchovu pri priamej práci s deťmi;
     • u detí rozvinúť estetické zručnosti, rozvíjať manuálne zručnosti a tvorivé umelecké schopnosti;
     • podporiť informačnú gramotnosť detí a mládeže ponúknutím počítačových krúžkov na rozšírenie základných vedomostí získaných pri vyučovaní;
     • voľnočasovými aktivitami prispieť k prevencii pred nepriaznivými vplyvmi návykových látok a hazardu;
     • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a vlastnej kultúre.

      

     Formy činnosti CVČ sú orientované do troch oblastí práce s deťmi:

     1. Pravidelná činnosť = realizovaná formou pravidelnej činnosti v záujmových útvaroch a v centre voľného času podľa týždenného rozvrhu hodín.
     2. Príležitostná činnosť = uskutočňovaná vo forme organizovania jednorazových podujatí.
     3. Prázdninová činnosť = praktizovaná formou denných táborov.

     Rozvrh hodín CVČ pri KSŠ v Rajci v školskom roku 2014/2015

     Deň

     Čas (od – do)

     Miesto konania

     Pondelok

     12:30 – 16:15

     Telocvičňa

     Utorok

     11:30 – 12:30

     (administratíva CVČ)

     12:30 – 16:15

     PC učebňa

     Streda

     12:30 – 16:15

     Posilňovňa

     Štvrtok

     12:30 – 16:15

     PC učebňa

     Piatok

     13:30 – 16:15

     Telocvičňa /Posilňovňa/

      

      

                 Záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školy. Účasť žiakov v záujmovej činnosti im okrem rozširovania duševného obzoru prináša i psychické osvieženie, radosť a má teda aj rekreačný účinok. Činnosti organizované CVČ sú na báze dobrovoľnosti, pričom sa prihliada na dodržiavanie zásad katolíckej viery. Náplňou záujmových útvarov sú rôzne druhy aktivít od športových útvarov cez jazykové, počítače, folklór, spev a tanec, prírodné vedy až po tvorivé dielne. Práca v záujmových útvaroch začína v októbri a končí sa v júni. Celkový počet hodín činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch za školský rok je 60.

      

     Ing. Juraj Jasenovec