• Špeciálny pedagóg, Mgr. Jana Langová

    • Špeciálny pedagóg

     Mgr. Jana Langová

     Katolícka spojená škola

     Nám. A. Škrábika 5

     015 01 Rajec

     t.č 0904 386 815

     email: jana.langova@katskola.sk

      

     Konzultačné hodiny špeciálneho pedagóga:

     UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK  8.00 – 8.30 hod. (prípadne podľa dohody)

     Špeciálny pedagóg:

     • sa podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov na našej škole;
     • sa podieľa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
     • poskytuje pravidelnú odbornú individuálnu pomoc deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálno-pedagogické služby);
     • poskytuje konzultácie rady a informácie ostatným pedagógom, ako aj rodičom žiakov počas celej školskej dochádzky i v procese výberu povolania a prípravy  na povolanie;
     • spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Žilina, Kysucké Nové Mesto), s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (Rajec, Žilina), školským psychológom a výchovným poradcom.
     • koordinuje prácu asistentov učiteľa