• Nadpis

    • KATOLÍCKA  SPOJENÁ  ŠKOLA NÁM. A. ŠKRÁBIKA č. 5, RAJEC

      CENTRUM  VOĽNÉHO  ČASU  PRI  KATOLÍCKEJ  SPOJENEJ  ŠKOLE  V  RAJCI

      

     VÝCHOVNÝ  PROGRAM

     ŠKOLSKÝ  ROK  2016/2017

      

     1.  Charakteristika centra voľného času

     Centrum voľného času (CVČ) pri Katolíckej spojenej škole v Rajci je mimoškolským výchovným zariadením pre všetkých žiakov školy, kde môžu užitočne využívať voľný čas a aktívne oddychovať. Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne využitie voľného času mimo vyučovania, formovať návyky racionálneho využívania času mimo vyučovania na oddych a regeneráciu duševných a fyzických síl detí a mládeže, rozvíjať talent, schopnosti a zručnosti. Významným zameraním CVČ je aj formovanie návyku zdravého spôsobu života
     v oblastiach telesnej kultúry, medziľudských vzťahov, citovej výchovy a vzťahu k svetu techniky a jej racionálneho využívania.

     V priestoroch Katolíckej spojenej školy sú žiakom k dispozícii počítačové a multimediálne učebne, telocvičňa, posilňovňa a ďalšie miestnosti, v ktorých záujmová činnosť prebieha.

     Škola poskytuje svojim žiakom množstvo zaujímavých aktivít pre zmysluplné trávenie voľného času. CVČ je vytvorené s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku mimoškolskej činnosti.

     2.  Ciele výchovy a vzdelávania centra voľného času

     Medzi hlavné ciele výchovy a vzdelávania nášho CVČ je:

     • viesť deti k aktívnemu využívaniu voľného času, kreativite a empatii;
     • zabezpečovať harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa;
     • upevňovanie fyzického a duševného zdravia, telesného a pohybového rozvoja žiaka;
     • utvárať a prehlbovať u detí vzťah k prírode, k spoločnosti, k práci človeka a umeniu;
     • nadviazať na kresťanskú výchovu pri priamej práci s deťmi;
     • u detí rozvinúť estetické zručnosti, rozvíjať manuálne zručnosti a tvorivé umelecké schopnosti;
     • podporiť informačnú gramotnosť detí a mládeže ponúknutím počítačových krúžkov na rozšírenie základných vedomostí získaných pri vyučovaní;
     • voľnočasovými aktivitami prispieť k prevencii pred nepriaznivými vplyvmi návykových látok a hazardu;
     • posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a vlastnej kultúre.

      

      

     Charakteristika výchovného programu

     Výchovný program CVČ pri KSŠ v Rajci sa riadi podľa schváleného školského zákona. Záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacej práce školy. Účasť žiakov v záujmovej činnosti im okrem rozširovania duševného obzoru prináša
     i psychické osvieženie, radosť a má teda aj rekreačný účinok. Činnosti organizované CVČ sú na báze dobrovoľnosti, pričom sa prihliada na dodržiavanie zásad katolíckej viery. Náplňou záujmových útvarov sú rôzne druhy aktivít od športových útvarov cez jazykové, počítače, folklór, spev a tanec, prírodné vedy až po tvorivé dielne. Práca v záujmových útvaroch začína v októbri a končí sa v júni. Celkový počet hodín činnosti v jednotlivých záujmových útvaroch za školský rok je 60.

     Prioritnými cieľmi našej činnosti je umožniť každému dieťaťu zaradenému v CVČ rozvíjať svoju osobnosť, záujmy, talent a potreby.

      

     3.  Kľúčové kompetencie žiaka centra voľného času

     Výchovno-vzdelávacia činnosť vo voľnom čase umožňuje individuálny rozvoj osobnosti dieťaťa. Podporuje vytváranie jeho vzťahu k užitočnému tráveniu voľného času, aktívnemu oddychu, rozvoju svojho talentu a celoživotného vzdelávania. Učí ho úcte k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu ako aj iným kultúram a národom.

     Kľúčové kompetencie sa prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických  výchovných oblastiach. Žiak si ich rozvíja účasťou na záujmovej a oddychovej činnosti. Kompetencie predstavujú ideálny plánovaný cieľový výstup dosahovaný systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom počas pobytu žiaka v centre voľného času.

     Žiak CVČ má osvojené tieto kľúčové kompetencie na úrovni zodpovedajúce jeho individuálnym osobnostným možnostiam a dĺžke trvania jeho pobytu v centre voľného času.

     Vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

     • prejavuje záujem o nové informácie
     • rieši nové, neznáme úlohy a situácie
     • zúčastňuje sa rôznorodých situácií

      

     Pracovné kompetencie

     • rozvíja svoje manuálne zručnosti
     • plánuje a hodnotí svoje činnosti
     • kultivuje svoju vytrvalosť
     • prijíma nové informácie a poznatky
     • dokončí prácu
     • plní si svoje povinnosti
     • prejavuje samostatnosť pri plnení vytýčených úloh

      

     Komunikačné schopnosti

     • rozvíja si komunikačné schopnosti v oblasti moderných IKT
     • vypočuje si opačný názor
     • zrozumiteľne vyjadruje a obsahuje svoj názor
     • prijíma kritiku
     • prijíma spätnú väzbu

      

     Kultúrne kompetencie

     • rozlišuje kultúrne a nekultúrne správanie
     • prijíma kultúrne podnety
     • rešpektuje iné kultúry a zvyky
     • pozná kultúrne pamätihodnosti regiónu
     • kultivuje svoj talent
     • ovláda základy kultúrneho správania
     • je otvorený spolupráci na kultúrnych podujatiach v záujmovom útvare a v CVČ

      

     Občianske kompetencie

     • dodržiava prijaté pravidlá
     • prejavuje úctu k rodičom a k starším osobám
     • uvedomuje si potrebu prijatia zodpovednosti za svoje správanie
     • uvedomuje si potrebu rešpektovania práv a slobôd iných osôb
     • je otvorený primeranému participovaniu na živote v záujmovom útvare a v CVČ

      

     Sociálne kompetencie

     • presadzuje autonómiu a práva svojej osobnosti
     • uvedomuje si potreby detí so zdravotným znevýhodnením
     • uvedomuje si potreby ostatných detí
     • vlastným postupom rieši jednoduché konflikty
     • efektívne spolupracuje v skupine
     • pomenuje svoje potreby

      

     4.  Formy výchovy a vzdelávania

     Dochádzka žiaka v CVČ je pravidelná alebo nepravidelná. Výchovno-vzdelávacia, záujmová a oddychová činnosť sa realizuje pravidelnými, príležitostnými a prázdninovými činnosťami.

     Pravidelná činnosť sa realizuje formou pravidelnej aktivity v záujmových útvaroch a
     v centre voľného času. Príležitostná činnosť je uskutočňovaná vo forme organizovania jednorazových podujatí a prázdninovú činnosť praktizujeme dennými a týždennými tábormi.

     Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania v centre voľného času je individuálna alebo skupinová výchovno-vzdelávacia, záujmová alebo oddychová aktivita v záujmovom útvare, športovom útvare alebo v CVČ.

      

     5.  Tematické oblasti výchovy a vzdelávania

     Výchova a vzdelávanie vo voľnom čase detí sa realizuje v týchto výchovných oblastiach: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, telesná a športová (turistická), esteticko-kultúrna, prírodovedno-environmentálna.

     Tematické oblasti zároveň v sebe obsahujú ďalšie oblasti výchovy, najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú a zdravotnú výchovu.

     Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje integrovaním viacerých výchovných oblastí v záujmových útvaroch a v športových útvaroch.

      

     Vzdelávacia oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať efektívne spôsoby sebavzdelávania
     • získavať nové poznatky a informácie
     • rozvíjať autonómnosť v plnení vytýčených úloh
     • získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa
     • prejavovať úctu
     • vyjadrovať svoj názor
     • spolurozhodovať o živote v záujmovom a športovom útvare
     • prejavovať ohľaduplnosť
     • vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty
     • vedieť vypočuť opačný názor
     • využívať všetky dostupné formy komunikácie
     • posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

      

     Pracovno-technická oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať základy manuálnych a technických zručností
     • vedieť spolupracovať so skupinou
     • rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu
     • vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele
     • získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov
     • získavať základy zručností potrebných pre praktický život

      

      

     Telesná a športová oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať športový talent a schopnosti
     • pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia
     • poznať základné princípy zdravého životného štýlu
     • pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy
     • rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom
     • pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

      

     Esteticko-kultúrna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať základy vzťahu k umeniu
     • rozvíjať talent a špecifické schopnosti
     • rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností
     • posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám
     • prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia
     • podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí
     • objavovať krásu v bežnom živote

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

     • rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia
     • pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

      

     6.  Výchovné štandardy centra voľného času

     Výchovné štandardy nadväzujú na vzdelávacie štandardy žiakov. Určujú súbor požiadaviek na vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré majú žiaci získať, aby si mohli rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti získané na vzdelávaní v škole. Delia sa na obsahové a výkonové štandardy.

     Obsahové štandardy určujú vedomosť, zručnosť alebo schopnosť, ktorú má dieťa ovládať a ktorú má vedieť aj prakticky používať.

     Výkonové štandardy stanovujú kritériá úrovne zvládnutia obsahových štandardov.
     Sú to cieľové výstupy, ktoré má dosiahnuť žiak na konci pobytu v centre voľného času alebo po absolvovaní činnosti v záujmovom útvare.

     Vzdelávacia oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     - práca s informačnými zdrojmi, sebavzdelávanie

     - byť otvorený k získavaniu nových poznatkov a informácií

      

      

     Spoločensko-vedná oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     - spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v záujmovom útvare

     - dodržiavanie školského poriadku CVČ

     - spolurozhodovať o živote v skupine

     - prejavy úcty k ostatným ľuďom, tolerancia

     - prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

     - práva dieťaťa, ľudské práva, moje práva, tvoje práva

     - rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

     - spolužitie bez násilia

     - rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy
     v správaní sa

     - správanie, ktoré predchádza konfliktu

     - samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v záujmovom útvare

      

      

     Pracovno-technická oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     - sebahodnotenie, minulosť, prítomnosť, budúcnosť

     - samostatne si vytyčovať jednoduché osobné ciele

     - splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

     - prejaviť osobnú zodpovednosť za vykonanú prácu

     - spolupráca, vytváranie kladného vzťahu k ostatným

     - byť otvorený spolupracovať so skupinou

     - práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, manipulačné zručnosti

     - ovládať jednoduché manuálne a technické zručnosti

      

      

     Telesná a športová oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     - cvičenie v telocvični, v posilňovni, turistika, stolný tenis, kolektívne loptové hry, vychádzky, súťaže, turnaje, športové popoludnie

     - relaxovať pravidelným cvičením
     a pohybom

     - rozvíjať svoj športový talent a schopnosti

     - čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie

     - pomenovať škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

     - otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

     - vyjadriť význam pravidelného pohybu a cvičenia

      

      

     Esteticko-kultúrna oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     - hudba, výtvarné umenie, tanec, literatúra, dramatika

     - prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

     - netradičné výtvarné techniky, hudobné
     a umelecké činnosti

     - rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

     - nácvik kultúrneho vystúpenia, vlastná umelecká tvorba

     - byť otvorený k tvorivej činnosti

     - výzdoba priestorov, netradičné ozdoby

     - prejavovať pozitívny vzťah
     k jednoduchej estetickej úprave prostredia

     - audio nahrávka, fotografovanie, filmovanie, kreslenie

     - byť otvorený objavovať a vnímať krásu
     v bežnom živote

      

      

     Prírodovedno-environmentálna oblasť

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     - pozorovanie prírody, fauny a flóry

     - pozorovanie zmien v prírode, turistika

     - pomenovať základné princípy ochrany životného prostredia, prechádzky prírodou

     - starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadových materiálov

     - uplatňovať zručnosti v jednoduchých činnostiach pri tvorbe a ochrane životného prostredia

     - práca s prírodnými materiálmi, jednoduché pokusy

     - byť otvorený k experimentovaniu a hľadaniu nových poznatkov

      

      

     7.  Výchovný plán záujmovej činnosti centra voľného času

     Výchovný plán je vypracovaný pre všetky záujmové útvary na školský rok. Obsahuje počet hodín činnosti jednotlivých záujmových útvarov v školskom roku.

      

     Pre školský rok 2016/2017 sa výchovný plán týka týchto tematických oblastí výchovy:

      

     Záujmový útvar

     Tematická oblasť výchovy

     Počet hodín

     Astronomický

     Vzdelávacia/Prírodovedná

     60

     Florbalový (5. - 9. ročník)

     Telesná a športová

     60

     Folklórny

     Esteticko-kultúrna

     60

     Futbalový (1. - 5. ročník)

     Telesná a športová

     60

     Gymnastika

     Telesná a športová

     60

     Monitor 9. A - MAT

     Spoločensko-vedná

     60

     Monitor 9. A - SJ

     Spoločensko-vedná

     60

     Počítačový (1. - 4. ročník)

     Vzdelávacia

     60

     Počítačový (5. - 9. ročník)

     Vzdelávacia

     60

     Rozprávkovo-vychádzkový

     Esteticko-kultúrna

     60

     Spievaj Pánovi

     Esteticko-kultúrna

     60

     Spoločenský tanec

     Esteticko-kultúrna

     60

     Šachový

     Telesná a športová

     60

     Športový

     Telesná a športová

     60

     Tenisový

     Telesná a športová

     60

     Turistický

     Telesná a športová

     60

     Tvoríme pre radosť

     Esteticko-kultúrna

     60

     Volejbalový

     Telesná a športová

     60

     Vybíjaná

     Telesná a športová

     60

      

      

     8.  Pravidelná činnosť centra voľného času

     Centrum voľného času v školskom roku 2016/2017 zabezpečuje pravidelnú činnosť podľa nasledujúceho týždenného rozvrhu:

      

     Deň

     Čas (od – do)

     Miesto konania

     Pondelok

      

     12:30 – 16:00

      

      

     PC učebňa II. stupeň

      

     Utorok

     12:30 – 16:00

      

     Telocvičňa

      

     Streda

     12:30 – 16:00

      

     PC učebňa II. stupeň

      

      

      

     9.  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove

     Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove sa zabezpečuje základným poučením detí o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v centre voľného času.

     Vedúci záujmového útvaru zodpovedá za dodržiavanie všeobecných pokynov pre záujmovú činnosť. Počas trvania záujmovej činnosti zodpovedá za bezpečnosť pri práci a za poriadok, nenecháva žiakov v učebni (resp. v telocvični, v posilňovni) bez dozoru a nepúšťa ich mimo priestorov, v ktorých sa majú zdržiavať. Pracovník, ktorý vykonáva záujmovú činnosť dbá na to, aby žiaci nenosili na záujmovú činnosť predmety, ktorými by si mohli spôsobiť zranenie. Každý vedúci záujmového útvaru je povinný pri úraze, ktorý sa stane počas záujmovej činnosti podať prvú pomoc, ak to situácia vyžaduje privolať lekársku pomoc a oboznámiť rodičov.

     Vypracoval: Ing. Juraj Jasenovec