Prihláška na štúdium na našej škole

Na základe rozhodnutia ministra školstva, že zápisy na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2021/2022  budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

Nša škola sa rozhodla umožniť rodičom počas trvania mimoriadneho prerušenia školskej dochádzky zatiaľ na dobu neurčitú umožniť rodičom zapísať svoje dieťa pomocou online formulára na našej stránke.

Následné overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční podľa rozhodnutia ministra školstva do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.

Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky prosím uveďte do poznámky.

Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

V prípade nefunkčnosti niektorej časti formulára, nezrozumiteľnosti niektorej časti, alebo ak sa Vám formulár nedá odoslať prosím kontaktujte ma na jan.mihalec@katskola.sk .

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára: