• Doplnené informácie k nástupu do školy 1.6.2020

     • Doplnené informácie k nástupu do školy 1.6.2020

      Povinnosti žiakov

      1. Do školy nemôžu nastúpiť, ak  majú zvýšenú teplotu, kašeľ alebo iné príznaky respiračného ochorenia.

      Ak sa príznaky zistia pri rannom filtri, bude dieťa poslané domov.

      Ak sa príznaky objavia počas dňa, dieťa bude umiestnené v karanténnej miestnosti a budú kontaktovaní rodičia.

      2. Rodič nesmie vstúpiť do budovy.

      3. V pondelok 1. 6. 2020 ráno odovzdá dieťa Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave, ktoré si môžete stiahnuť na stránke školy.

      (stiahnuť môžete tu:

       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.docx 

       Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_zdravotnom_stave.pdf  )

      4. Ak žiak vynechá vyučovanie 3 dni po sebe, je rodič povinný priniesť nové vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave.

      5. Do budovy deti vchádzajú jednotlivo po dezinfekcii rúk s rúškom na tvári. Prosíme dodržiavať rozostupy.

      6. V budove sa prezujú a odídu do svojej triedy podľa pokynov dozoru.  Ak ste si už vzali domov prezuvky, nezabudnite si ich priniesť.

      7. Žiak je povinný mať pri sebe 2 rúška (z toho 1 zabalené v hygienickom balení) a papierové jednorazové vreckovky.

      Počas vyučovania žiak rúško nemusí mať na tvári, všade v ostatných vnútorných priestoroch školy je povinný rúško nosiť.

      Žiaci nesmú nadväzovať kontakt so žiakmi z iných skupín, príp. tried.

      8. Ročníky 1. – 4. môžu prísť do školy v čase od 7:30 – 7:50 hod.

      V pondelok 1. 6. 2020 sa bude zisťovať záujem o ranný  ŠKD.

      9. Žiaci 5. ročníka prídu do školy v čase od 7:50 – 8:00 hod.

       

       

       

      10. Vyučovanie žiakov 1. – 4. ročníka bude prebiehať podľa doterajšieho rozvrhu, prípadné úpravy sú v kompetencii triedneho učiteľa.

      Trieda

      Koniec vyučovania

      Obed

      1.A 1.skupina

      11:00

      11:00 - 11:20

      1.A 2.skupina

      11:00

      11:00 - 11:20

      2.A

      11:20

      11:20 - 11:40

      2.B

      11:20

      11:20 - 11:40

      3.A

      11:40

      11:40 - 12:00

      4.A

      11:40

      11:40 - 12:00

      5.A

      12:00 alebo 12:20

      12:00 - 12:20

      5.B

      12:20 alebo 12:00

      12:20 - 12:40

      5.A, 5.B sa budú striedať v týždňových cykloch (Vyučovanie do 12:00 v týždni od 1.6.2020 bude mať 5.A).

      Žiaci, ktorí sa neprihlásili na obedy ani do ŠKD, pôjdu hneď po vyučovaní domov, nezdržiavajú sa v budove ani v areáli školy.

      Žiaci, ktorí sa prihlásili na obedy pôjdu na obed s vyučujúcim po skončení vyučovania.

      11. ŠKD bude otvorený do 15:30 hod. Dieťa ho môže opustiť buď samo (s písomným súhlasom rodiča), alebo si poň prídu rodičia. Na dverách budovy budú zverejnené telefónne čísla, na ktoré rodič zavolá a vychovávateľka následne dieťa pustí z ŠKD.

      12. Vyučovanie piatakov bude prebiehať blokovo podľa nasledujúceho rozvrhu:

       

      5.A

      5.B

       

      1. blok

      2. blok

      1. blok

      1. blok

      Pondelok

      SJL

      BIO/GEG

      BIO/GEG

      SJL

      Utorok

      MAT

      THD

      ANJ

      MAT

      Streda

      ANJ

      TSV

      TSV

      SJL

      Štvrtok

      SJL

      MAT

      MAT

      THD

      Piatok

      TSV

      ANJ

      ANJ

      TSV

      Na obed pôjdu s vyučujúcim po skončení vyučovania.

      13. Na obed sa bude chodiť podľa stanoveného harmonogramu (viď bod 10), aby sa dodržali hygienické nariadenia (aby sa deti nemiešali v skupinách a nebolo ich v jedálni nad stanovený počet).

      14. Do priestorov školskej jedálne rodič ani iný príbuzný nesmie vstúpiť.

      15. Dezinfekčné prostriedky zabezpečí škola.

      16. Počas vyučovania v mesiaci jún si deti preopakujú a utvrdia učivo, ktoré sa preberalo dištančne, žiaci počas tohto obdobia nebudú hodnotení známkou. Hodnotiť sa bude len slovne.

      17. Online vzdelávanie pre ročníky 1. – 5. končí, materiály a úlohy pre deti, ktoré nenastúpia do školy v mesiaci jún,  budú posielané cez edupage.