• Školský psychológ, Mgr. Simona Tretinová

    • Katolícka spojená škola
     Nám. A. Škrábika 5
     015 01 Rajec

      

     „Dospelí sami nikdy nič nechápu a deti to unavuje, keď im treba ustavične čosi vysvetľovať.“ Malý princ

      

     Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčom, sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, zrkadlom vzniknutých situácií a postojov, no predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Vás. Úlohou školského psychológa je pracovať nielen s jednotlivými žiakmi na škole, ale aj s rodičmi, učiteľmi, teda celým systémom školy. So žiakmi môže pracovať individuálne, ale aj skupinovo. Snaží sa vytvárať a podporovať partnerské a priateľské vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi a tiež medzi žiakmi navzájom.

      

     O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

     -        žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní,

     -        rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín alebo mailom,

     -        učiteľ osobne počas pracovnej doby psychologičky.

      

     Žiaci neváhajte za mnou prísť ak:

     -        sa potrebujete o niečom porozprávať a vyjasniť si niektoré veci a neviete, komu sa zdôveriť,

     -        vám nejde učenie tak ako by ste chceli,

     -        potrebujete pomoc pri riešení niečoho osobného,

     -        vás trápi akýkoľvek problém, s ktorým si neviete rady,

     -        máte problémy vo vzťahoch so spolužiakmi, s rodičmi či s učiteľmi a chceli by ste vedieť ako vzťahy zlepšiť,

     -        vás trápi tréma, strach zo skúšania alebo písomky,

     -        sa rozhodujete o Vašom budúcom povolaní a neviete, ktorú školu si vybrať,

     -        kamaráta trápi nejaký problém a vy mu chcete pomôcť, ale neviete ako,

     -        chcete lepšie spoznať seba samých a pracovať na osobnom raste.

     Pamätajte na pravidlo mlčanlivosti: „Všetko, čo tu povieš, tu aj zostane.“

     Výnimkou sú situácie:

     -        ak ti niekto ubližuje,

     -        ak máš potrebu niekomu ubližovať,

     -        ak máš potrebu ubližovať sebe.

      

     Rodičia môžete sa na mňa obrátiť ak:

     -        chcete konzultovať výukové a výchovné problémy Vašich detí,

     -        má Vaše dieťa akékoľvek psychické problémy,

     -        potrebujete informácie alebo odporúčania inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií.

      

     Učitelia vyhľadajte ma ak:

     -        chcete riešiť výukové alebo výchovné problémy žiakov,

     -        hľadáte spôsob ako zlepšiť atmosféru v triede a vzťahy so žiakmi.

      

     V prípade poskytovania pravidelnej psychologickej starostlivosti alebo orientačného psychologického vyšetrenia žiaka sa vyžaduje súhlas zákonných zástupcov prostredníctvom informovaného súhlasu. Informovaným súhlasom dáva rodič súhlas so spracovaním osobných údajov svojho dieťaťa, pričom je psychológ povinný podľa etického kódexu zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní verejnej služby a ktoré v záujme zamestnávateľa nie je možné oznamovať iným osobám, a to aj po skončení pracovného pomeru.