• Štatút ŽŠR

    • ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY

      

     PREAMBULA

      

     V zmysle ustanovenia §26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2018 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej rady.

      

     Článok I.

      

     Základné ustanovenie

     1. Žiacka školská rada (ďalej ŽŠR) je iniciatívnym a poradným orgánom, vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania na Katolíckej spojenej škole v Rajci.
     2. Adresa: Nám. A. Škrábika 5, 015 01 Rajec

      

     Článok II.

      

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

     1. Poslaním ŽŠR je navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole, hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov, alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.
     2. Do pôsobnosti ŽŠR patrí: 

     a) právo rámcovo sa oboznamovať s plánom školy v oblasti výchovno-

     vzdelávacieho pôsobenia, v oblasti údržby, opráv a pod. 

     b) právo podávať návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, celej budovy a areálu

     školy, aktívne pomáhať pri estetickej úprave školy, 

     c) právo podávať návrhy na zmeny či doplnenie Školského poriadku pre žiakov

     školy,

     d) dbať na ochranu, bezpečnosť a zdravie pri vyučovaní,

     e) povinnosť oznámiť príslušnému učiteľovi nedostatky v triede,  

     f) podávať návrhy na šetrenie elektrickou energiou, vodou, 

     g) podávať návrhy na ekologizáciu školy a zdravé životné prostredie,

     h)organizovať alebo spolupôsobiť pri rôznych akciách a súťažiach, zberoch papiera,

     bodovaní tried – o najkrajšiu triedu a nástenku, pri rozličných športových,

     kultúrnych a spoločenských podujatiach,

     i) v prípade potreby sa predseda ŽŠR obracia priamo na riaditeľa

     školy, radu školy.

      

      

     Článok III.

      

     Zloženie žiackej školskej rady a spôsob voľby jej členov.

     1. Členmi ŽŠR sú žiaci „poslanci“ základnej školy, volení verejným hlasovaním zo zvolených kandidátov 5. – 9. ročníka.
     2. Členmi ŽŠR sú zastupovaní všetci žiaci školy.
     3. Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolí určený počet členov žiackej školskej rady.
     4. ŽŠR má 9 členov (poslancov) .
     5. Dĺžka trvania členstva v ŽŠR je jeden školský rok.
     6. Členovia ŽŠR si spomedzi seba zvolia predsedu a podpredsedu tajným hlasovaním.
     7. Z každej voľby sa robí zápisnica.
     8. Predsedom ŽŠR sa stáva žiak, ktorý v tajnom hlasovaní získa najväčší počet hlasov, a zároveň sa stáva členom rady školy.
     9. Ak zanikne členstvo v ŽŠR, napríklad ukončením štúdia alebo odvolaním, členmi  žiackej školskej rady sa stanú žiaci, podľa počtu získaných hlasov vo voľbách do žiackej školskej rady.

      

      

     Článok IV.

      

     Ustanovujúce zasadnutie žiackej školskej rady

     1. ŽŠR na svojom ustanovujúcom zasadnutí, ktoré zvoláva riaditeľ školy,

     a) zvolí spomedzi členov „poslancov“ tajnou voľbou predsedu a podpredsedu

     žiackeho parlamentu

     b) vyhotoví protokol o ustanovení ŽŠR, ktorý obsahuje: dátum

     ustanovenia, zastúpenie triedy, podpisy predsedu, podpredsedu a riaditeľa školy

     c) oboznámi sa so štatútom žiackeho parlamentu, podľa ktorého sa bude riadiť

     d) „poslanci“ zvolia poslanecký sľub:

     Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme žiakov, ktorých zastupujem, aby som svojou prácou pomohol pri výchove a vzdelávaní a k zlepšeniu vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi na našej škole. Informácie zo zasadnutia budem vždy pravdivo odovzdávať a svoju funkciu budem vykonávať zodpovedne počas celého školského roka.

      

     Článok V.

      

     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

     1. Člen má právo:
      1. voliť a byť volený;
      2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŽŠR;
      3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŽŠR a slobodne sa k nim vyjadrovať;
      4. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŽŠR;
      5. predkladať na rokovanie ŽŠR vlastné námety, prípadne materiály.
      6. zvolať mimoriadne zasadnutie ŽŠR, ak získa súhlas nadpolovičnej väčšiny členov ŽŠR.
     2. Člen ŽŠR je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa tohto štatútu.
     3. Člen ŽŠR je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     4. Z každého zasadnutia ŽŠR sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.

      

     Článok VI.

      

     Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

      

     1.  Predseda ŽŠR je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej

           školskej rady a koná v jej mene.

     2.   Predseda ŽŠR zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia žiackej školskej

           rady.

     3.   V prípade, že predseda ŽŠR nie je prítomný na zasadnutí, zastupuje ho podpredseda,

            ktorý preberá v danej situácii aj jeho práva.

      

     Článok VII.

      

     Postavenie koordinátora žiackej školskej rady

     1.   Činnosť ŽŠR môže koordinovať člen pedagogického zboru, ktorého

            určí riaditeľ školy.

     2.   Koordinátor ŽŠR nie je členom ŽŠR, zúčastňuje sa na jej

           zasadnutiach, ale nemá hlasovacie právo. Jeho úlohou je usmerňovať činnosť žiackej

           školskej rady, nie riadiť ju.

     3.   Koordinátor ŽŠR nezastupuje predsedu žiackej školskej rady.

      

     Článok VIII.

      

     Hospodárenie žiackej školskej rady

     1.   ŽŠR zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými                 v súlade s osobitými predpismi.

     2.   ŽŠR nemá vlastný majetok.

      

     Článok IX.

      

     Záverečné ustanovenia

     1.   Na poslednom zasadnutí ŽŠR môžu jej členovia:

           a)  zmeniť niektoré ustanovenia štatútu;

           b)  určiť počet členov ŽŠR na nasledujúci rok;

           c)  pripraviť nový štatút ŽŠR.

      

     Článok X.

      

     Žiacka školská rada zasadá v určený deň v prvý a tretí týždeň v mesiaci, ak nie je stanovené inak.

      

     Článok XI.

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí žiackej školskej rady dňa 10. 1. 2020 a od toho dňa nadobúda účinnosť.

      

      

      

                                                                       

        Mgr. Róbert Augustín                                ...........................................................

        riaditeľ školy                                                                                 

      

        Mgr. Martina Miková, PhD.                       ..........................................................

        koordinátor ŽŠR    

           

       Branislav Dubravka, 9. A                                      ..........................................................

        predseda ŽŠR