Katolícka spojená škola Rajec

Prihlásenie

Poradenstvo

Špeciálny pedagóg, Mgr. Jana Langová

Špeciálny pedagóg

Mgr. Jana Langová

Katolícka spojená škola

Nám. A. Škrábika 5

015 01 Rajec

t.č 0904 386 815

email: jana.langova@katskola.sk

 

Konzultačné hodiny špeciálneho pedagóga:

UTOROK, STREDA, ŠTVRTOK  8.00 – 8.30 hod. (prípadne podľa dohody)

Špeciálny pedagóg:

  • sa podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodnených žiakov na našej škole;
  • sa podieľa na vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho plánu pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
  • poskytuje pravidelnú odbornú individuálnu pomoc deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálno-pedagogické služby);
  • poskytuje konzultácie rady a informácie ostatným pedagógom, ako aj rodičom žiakov počas celej školskej dochádzky i v procese výberu povolania a prípravy  na povolanie;
  • spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (Žilina, Kysucké Nové Mesto), s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (Rajec, Žilina), školským psychológom a výchovným poradcom.
  • koordinuje prácu asistentov učiteľa